ความสำคัญของงานวิจัย
     การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าความรู้ ความจริง อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์และตีความ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับแนวคิดของอุทัย เอกสะพัง ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยเกิดมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งที่เป็นวัตถุธรรมและนามธรรมชวนให้ผู้สนใจใฝ่รู้ค้นคว้าที่มาที่ไปของสิ่งนั้น ๆ เช่น ทำไมอินเดียจึงมีที่สุดของที่สุดอยู่ในประเทศนั้น คือมีความหนาวที่สุดจนภูเขาเป็นน้ำแข็งอย่างหิมาลัย ขณะเดียวกันอินเดียมีความร้อนสุด ๆ จนมีทะเลทรายที่โยนไข่ลงไปแล้วสุกได้ เป็นต้น

     สรุปได้ว่า การวิจัยเป็นวิธีการที่ให้ได้ความรู้ ข้อเท็จจริง คำตอบที่เชื่อถือได้สามารถอธิบายได้ตามข้อสงสัยหรือปัญหาที่ได้ตั้งเอาไว้และคำตอบที่เชื่อถือได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ มีเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน ข้อมูลเอกสารอ้างอิงต้องได้มาอย่างมีระบบถูกงต้องตามระเบียบที่เชื่อถือได้

     วัลลภ ลำพาย.(2547:4)ได้กล่าวไว้ว่า การวิจัยนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ยิ่งมีการวิจัยค้นคว้ามาก ความเจริญก้าวหน้ายิ่งมากขึ้น สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์อาจก่อให้เกิดแก่บุคคลอย่างน้อย 3 ประการ คือ
     1. เป็นประโยชน์แก้นักสังคมศาสตร์ ทำให้มีความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม นอกจากนั้น ยังทราบถึงเทคนิคและทฤษฎีใหม่ที่ได้จากการศึกษาด้วย
     2. เป็นประโยชน์แก่ผู้นำชุมชน และผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น นักบริหาร ครูอาจารย์ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และผู้บริหารงานในภาครัฐ บุคคลเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในการปรับปรุงนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติงานของตน
     3. เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดความเข้าใจในพลวัต ( Dynamic ) และศักยภาพ (Potential) ของกิจกรรมบางอย่างของมนุษย์ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานส่วนตัว และส่วนรวม

     ในยุคปัจจุบันนี้เป็นที่แน่ชัดว่าผู้นำทุกประเทศและนักวิชาการรวมถึงผู้สนใจใฝ่รู้ต่างให้ความสำคัญของการวิจัยทั้งนั้น รวมถึงการทุ่มเทงบประมาณลงสู่การวิจัยเพื่อสร้างสติปัญญาของคนในประเทศตนเอง มีการผลิตแม้แต่อาวุธร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธ ระเบิดนิวเคลีย์ หรือส่งคนไปนอกโลกเดินทางในอวกาศ บางประเทศผลิตผลเฉพาะโดดเด่นเช่นด้านน้ำหอมต้องยกให้ฝรั่งเศส เครื่องจักรกลต้องยกให้เยอรมันนี (อุทัย เอกสะพัง)

     การผลิตสินค้าได้คุณภาพอย่างนี้ ได้สร้างผลกำไรมหาศาลกลับมาสู้ประเทศเป็นเพราะมาจากผลงานการวิจัยทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2550:14)ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติให้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา (developing country)อันเนื่องมาจากเมื่อเทียบประเทศไทยกับประเทศที่เจริญรุ่งเรืองในด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมแล้ว นับได้ว่าประเทศไทยยังอ่อนด้อยอยู่มาก

     งานวิจัยเป็นงานการศึกษาค้นคว้าขั้นสูงมาจากภาษาอังกฤษว่า “Research”คำนี้อธิบายได้ดังนี้ คำว่า “Research” มาจากคำ 2 คำ คือ “Re” กับ “search”’ Re แปลว่า ใหม่ อีก อีกที อีกครั้ง ส่วนคำว่า Search แปลว่า ค้นคว้า ศึกษาค้นคว้า ดังนั้นเมื่อนำคำสองคำมารวมกันจึงได้คำว่า “Research” แปลว่า “ค้นคว้าอีก ค้นคว้าอีกที หรือค้นคว้าอีกครั้ง ศึกษาค้นคว้าอีกที และศึกษาค้นคว้าอีกครั้ง งานวิจัยจึงหมายถึง “การศึกษาค้นคว้าใหม่อีกครั้ง เพื่อตอบคำถามหรือปัญหาสงสัยที่ผู้วิจัยต้องการคำตอบหรืออยากรู้” งานวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าที่มีระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) เป็นที่ยอมรับเป็นสากล เป็นงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ อ้างอิงได้ และอธิบายขั้นตอนการทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เป็นผลงานศึกษาค้นคว้าของนักวิจัยทั้งกลาย ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ อาจารย์ในสถานศึกษาที่ทำผลงานทางวิชาการทุกระดับและนักวิจัยโดยทั่วไป (วิสุทธิจิตรา ปินตาวะนา)

     สุนทร โคตรบรรเทา (2551) กล่าวว่า การวิจัยในปัจจุบันเป็นที่รู้จักและเข้าใจกันโดยแพร่หลายในหมู่นักวิชาการและบุคคลโดยทั่วไปทุกชาติทุกภาษาเพราะการวิจัยเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่ดีที่สุดในปัจจุบันในการแสวงหาความรู้ของปัญหาต่างๆที่มนุษย์ไม่รู้และต้องการแสวงหาคําตอบการวิจัยทําให้มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์และจักรวาลการวิจัยทําให้มนุษยชาติมีความเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นชนชาติใดที่ให้ความสําคัญกับการวิจัยย่อมมีผลทําให้ชนชาตินั้นๆ มีความเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาและเป็นชนชาติที่มีความเข็มแข็งในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการทหาร การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ตามมา


แหล่งที่มา http://www.gotoknow.org/posts/491771 สุนทร โคตรบรรเทา.(2551)หลักการทำและการเขียนผลงานการวิจัย,กรุงเทพฯ :ปัญญาชน, 2551 วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.(2550)สภาวิจัยแห่งชาติ: กรุงเทพ, 2550

รับทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิจัยการตลาด วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคยินดีให้ความรู้ทำงานวิจัย

  -  รับแก้ไขงานวิจัย 5 บท
  -  รับทำเฉพาะบทที่ 1 , 2 , 3   หรือ
  -  รับวิเคราะห์ แปลผลงานวิจัย บทที่ 4
  -  รับสรุปผล งานวิจัย บทที่ 5 งานรีบเร่ง  เร่งด่วน  งานด่วน  ด่วนมากที่สุด

ติดต่อ  ตะวัน
082 - 6300899

tawansmile@gmail.com
http://www.tawansmile.com
http://รับงานวิจัย.blogspot.com

Tags รับทำวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด รับทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ การศึกษาอิสระ รับวิเคราะห์ข้อมูลspss วิจัย วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูล พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิเคราะห์spss รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ assignment รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำ spss รับทำ Thesis รับทำการบ้าน รับทำงานวิจัย รับทำงานวิจัยอิสระ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำภาคนิพนธ์ ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม รับทำแผนธุรกิจ ชลบุรี รับทําปัญหาพิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร ทำงานวิจัย รับปรึกษางานวิจัย